• michaelboiker

הודלק ע"י: רווח אבי


מרכין ראש לזכרו של האח, העמית ,מלח הארץ תנ"צ ליאור בוקר , סמל למופת ולגבורה אשר נקטף בטרם עת תוך כדי מילוי תפקיד אינושי ממדרגה ראשונה, הצלת נפשות. לעולם לא נשכחך,מחבק את המשפחה בחום. יהיה זכרוך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon