• michaelboiker

הודלק ע"י: בויקר רוני


ואז נכלם לו יום עצוב_עקבותיו גוועו ברגבי האדמה_עקב בצד עקב הסוף של המחול_מעלה מעלה עלתה הנשמה_ומי ידע האם סבל או לא סבל__ומה הייתה מחשבתו האחרונה_עת הגיע מאכלת האש והכאב_ולקחה את אהובנו בשניה_עטוף בתכריכים שירת הדומיה _לוחש לך האל הקדמת את בואך...


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon