• michaelboiker

הודלק ע"י: זהבה לרר


היינו ביחד בגן חובה ברחוב אלנבי ילד שובב גדול!! המשכנו בבית הספר היסודי ומאז לא התראינו עד שלצערי קרה האסון ואפילו כשאמרו את השם לא קישרתי עד שראיתי את התמונות כיון שבשבילי היה ליאור בויקר יהי זכרך ברוך ילד !


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon