• michaelboiker

הודלק ע"י: ירוחם זילברמן


חלפו כבר כמעט ארבע שנים ועדיין קשה לעכל את האובדן של ליאור החבר והמפקד. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon