• michaelboiker

הודלק ע"י: נעמי משה


נעמי משה בת מחזור בי"ס יסודי "חיה זיו" חיפה מדליקה נר לזכרו של ליאור בוקר , תהיה נשמו צרורה בצרור החיים.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon