• michaelboiker

הודלק ע"י: אביטל למברסקי


הכרנו ב 1977 עת הצטרפתי ללת"מ חיפה , שירתנו יחד והלכנו יחד לקורס קצינים ב1979, חיוכו הצנוע וטוב הלב, השמחה שקרנה ממנו בימים שמחים, החכמה והרגישות בימים פחות שמחים, לא משים ממני .אני פרשתי כבר ב 1986 אבל שמחתי על כל הזדמנות להיפגש ולשוחח..


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon