• michaelboiker

הודלק ע"י: ירוחם זילברמן


חמש שנים עברו מאותו אסון שבו נקבע גורלך והחזרת. נשמתך. לבורא עולם בדרכך המיוחדת תוך כדי חרוף נפש. ולא חשבת עלעצמך והיית ממוקד במטרה למען הצלת חיים יי תהי נשמתך צרורה בצרור ה


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon